Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym

Program Copernicus
Copernicus to europejski program monitorowania Ziemi, który ma na celu bezpłatne udostępnianie w czasie niemal rzeczywistym danych bazujących na satelitarnej obserwacji Ziemi oraz rozwijanie związanych z nimi usług informacyjnych. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładniej analizować zjawiska zachodzące wokół nas i lepiej zarządzać środowiskiem.
Polska Agencja Kosmiczna
Polska Agencja Kosmiczna (PAK) to narodowa agencja kosmiczna powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 roku. Głównym celem Polskiej Agencji Kosmicznej jest przygotowanie i wdrożenie Narodowego Programu Kosmicznego, który zakłada stworzenie systemu narzędzi wsparcia dla podmiotów z branży kosmicznej w kraju. Jednym z zasadniczych założeń celów strategicznych PAK jest wspieranie polskiej gospodarki i instytucji publicznych w dostępie do infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie ich potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
Europejska Agencja Kosmiczna
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to międzyrządowa organizacja krajów europejskich. Została utworzona 30 maja 1975 roku, na mocy Konwencji podpisanej w Paryżu. Celem organizacji jest realizacja wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej dla celów pokojowych. Agencja zajmuje się promowaniem technologii kosmicznych i ich zastosowań do celów naukowych oraz operacyjnych systemów użytkowych, w tym na potrzeby zarządzania kryzysowego, szczególnie w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, czy susze.
Modelowanie przestrzenne
Modelowanie przestrzenne w GIS wykorzystywane jest do symulacji procesów i zjawisk mających odniesienie przestrzenne lub czasowo-przestrzenne. Modelowanie łączy w sobie ogólną wiedzę o zjawiskach (przyrodniczych, społecznych) wraz z informacjami zawartymi w bazach danych.
Teledetekcja bliskiego zasięgu - UAV
Bezzałogowy statek powietrzny (UAV – unmanned aerial vehicle), bezzałogowy system powietrzny (UAS – unmanned aerial system), a może dron. Wszystkie te określenia opisują systemy, które do odbycia lotu nie potrzebują załogi na pokładzie maszyny latającej. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, nie mają one również możliwości zabierania pasażerów.
Mapa cyfrowa
Mapa cyfrowa jest odpowiednikiem mapy analogowej, z tą różnicą, że jest ona wykonywana przy wykorzystaniu technik komputerowych. Stanowi więc mapę elektroniczną, którą tworzy się poprzez połączenie ze sobą graficznych elementów mapy (informacja przestrzenna) wraz z przypisanymi do nich dodatkowymi informacjami. Tworzenie takich map jest możliwe dzięki rozwojowi szeroko pojętego systemu GIS oraz grafiki komputerowej.
Modele miast 3D
Modele miast 3D
Gwałtowna urbanizacja jest zjawiskiem charakterystycznym dla czasów współczesnych, którego głównym skutkiem jest zwiększenie się powierzchni miast oraz liczby ich mieszkańców. Najczęściej urbanizacja jest procesem spontanicznym i gwałtownym, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do dużych szkód społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Zbyt duży przyrost mieszkańców w stosunku do istniejącej infrastruktury, chaos urbanistyczny oraz pogarszające się środowisko wpływają niekorzystnie na wszystkie aspekty życia w mieście. Przekłada się to negatywnie na jakość zarządzania miastem, w tym politykę przestrzenną, politykę społeczną oraz zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo.